Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • księgowanie zdarzeń gospodarczych w KPiR,
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzenie sprawozdania rocznego,
  • przygotowywanie bilansów,
  • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,
  • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

"Abyś miał więcej czasu na życie"